CONTACTGEGEVENS

Stichting warme beer (ANBI-status)
RSIN of fiscaal nummer: 8511.13.497
KVK: 54006724
T: (0)6-40723890
M: hallo@warmebeer.nl
W: www.warmebeer.nl

DOELSTELLING

Stichting warme beer biedt ernstig zieke kinderen en hun gezinnen warmte en troost, met als doel hun pijn en verdriet te verzachten. Om dit te bewerkstelligen stelt de stichting zich ten doel jaarlijks  circa 500 “warme beren” te bezorgen bij zieke kinderen die zijn opgenomen op een oncologische afdeling van een ziekenhuis in Nederland. Daarnaast stelt ze zich ten doel de ouders, broertjes en zusjes van het zieke kind te ondersteunen door middel van een pakketje en een jaarlijkse brussendag.

BESTUURSSAMENSTELLING

T.F Bonewald - voorzitter
A.C. Bonewald - penningmeester
A.C.J.C. Linders - secretaris
L.G.E. Baggen – Sino - lid
L. J. van den Dries - lid
M.M. de Kok – Teurlings - lid

BELONINGSBELEID

In principe worden alle werkzaamheden binnen de stichting warme beer op vrijwillige basis verricht. Vrijwilligers hebben recht op een onkostenvergoeding ter hoogte van de werkelijk gemaakte kosten. Daarnaast wordt er een kilometervergoeding uitbetaald tegen maximaal 0,19 euro per gereden kilometer.

 

ACTIVITEITENVERSLAG

De activiteiten van stichting warme beer bestaan uit:

VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Jaarlijks stelt dhr. S. Prinsen van Prinsen Financieel Management en Advies BV een jaarrekening op.

VERKORT BELEIDSPLAN

Het beleid van stichting warme beer is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. Jaarlijks worden er circa 400 ‘warme beren’ bezorgd bij ernstig zieke kinderen die zijn opgenomen op oncologische afdelingen van ziekenhuizen in Nederland. Ook de ouders en broers/zussen ontvangen een pakketje als steun in de rug.

Stichting warme beer werft gelden door het uitbreiden van het aantal sponsoren, donateurs en vrienden van de stichting en door het voeren van diverse acties. De stichting laat de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling. Ze heeft geen winstoogmerk. In principe worden alle werkzaamheden binnen de stichting op vrijwillige basis verricht (zie beloningsbeleid).

PDF-BESTANDEN

Het beleidsplan en de jaarrekening zijn door middel van onderstaande links te downloaden als pdf-bestand.

Beleidsplan PDF

Financieel rapport PDF

Jaarrekening 2017